Vad har solceller för miljöpåverkan?

All energi som vi människor producerar påverkar miljön på ett eller annat vis. Den sol-el som vi i Sverige och EU producerar har dock betydligt mindre negativ inverkan på miljön och har också flera andra fördelar än vad annan energiproduktion har. I en jämförelse mellan sol-el och fossil energiproduktion från exempelvis kol och olja så är skillnaderna enormt stora.

Idag så sker över hälften av all världens produktion av solcellsmoduler i Kina. Modulerna som är tillverkade i Kina har också en större negativ klimatpåverkan då också kol används i de olika solcellssystemen. Med detta så blir också resultatet en större mängd co2 ekvivalenter i utsläpp per kWh än mot andra solcellsmoduler skulle ha där och där inte kol ingår. I solcellssystem som är producerade i Sverige och inom EU så ingår inte kol i systemen. Dessutom så är solcellssystem som är tillverkade i Sverige också anpassade direkt efter det tuffare klimat som råder.

 

Klimatanpassad energi för en bättre miljö

Att solcellssystem är anpassade efter vårt klimat gör också att de håller längre och på så vis ger än mindre negativ klimatpåverkan än andra solcellssystem. I Sverige gör vi även otroligt mycket för att investera i förnybar och hållbar miljövänlig teknik. Riksdagen har även satt som mål att vi senast till år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter nå negativa utsläpp. Så är du intresserad av att installera det själv så finns det många fördelar samt information om hur du gör om du vill installera det själv.

Som vi redan har varit inne på så ger all produktion av el med olika energikällor en påverkan på miljön. Den negativa påverkan som sker kommer från utsläpp av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt kärnbränsleavfall. När man jämför denna miljöpåverkan mellan olika typer av elproduktion så talar man ofta om något som man kallar för en livscykelanalys. Denna beskriver också elens totala miljöpåverkan. I all denna uträkning så sammanställs data från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll men också till saker som hantering av restprodukter och även med nedmontering av kraftverken.

I en sammanställning som har gjorts av oberoende part på uppdrag från energiföretaget Vattenfall, så kan man utläsa att det negativa miljöutsläpp som kommer från solceller också är väldigt små i jämförelse med andra typer av energiproduktion, inte minst i jämförelse med den kärnkraft vi har idag. I denna livscykelanalys så går även att utläsa att de olika typerna av energiproduktion som är varandras ytterligheter, sol-el och energi från kärnkraft, är också de som skiljer sig mest åt i allt i denna sammanställning. Slutsatsen blir att sol-el har minst negativ miljöpåverkan av alla existerande typer av energiproduktion.

Återvinning av solceller

I Sverige och EU så omfattas återvinning av solceller av ett direktiv som reglerar återvinning av elektroniska produkter, WEEE-direktivet. Alla som säljer solceller i Sverige och EU har ett ansvar att produkten återvinns så som den ska. Den som är återförsäljare eller producent av produkten ska också informera konsumenten om var produkten lämnas när denna är förbrukad. Hos oss i Sverige så lämnar vi solcellen till återvinning via de utplacerade återvinningscentralerna. När dessa sedan blivit fulla så går produkterna till ett insamlingssystem som Naturvårdsverket godkänt för allt elektroniskt avfall.

 

Försäljning av överskottsel

Den el som inte används i Sverige exporteras istället till våra grannländer. För våra grannländer så är det billigare att importera vår svenska överskottsel än vad det är om de skulle producera elen själva. som på så sätt tillgodoser sitt elbehov till en lägre kostnad än om de producerat elen själva. Även om detta innebär vissa koldioxidutsläpp så är ändå miljövinsterna än större när man ställer dessa i jämförelse med varandra. Vår svenska elexport från sol-el innebär alltså att el som produceras genom kol och naturgaser minskar hos det importerande landet och miljövinsterna ökar. Sverige har sedan 2011 haft en stark positiv elbalans sett över hela året. Den högsta noteringen hade vi 2015 då vi producerade 22,6 Terawattimmar = miljarder kilowattimmar. Från 2011 och fram till dags datum så har Sverige exporterat el till ett värde av över 80 miljarder kronor. De intäkter Sverige får för den exporterade elen investeras också mycket på att utveckla miljövänlig energi som ska ge än mindre negativ klimatpåverkan i framtiden. Stor del av intäkterna går även till att jobba mot att nå de uppsatta klimatmålen till år 2045.