Bygglov till solceller – läs hur det fungerar

Som vanligast så behövs inte bygglov till solceller eller för att montera upp solpaneler. Det är dock inte alltid så, vilket även är viktigt att veta om. För integrerade solcells-tak, samt för paneler som monteras på platta tak (som vinklas upp för att öka solelproduktionen) så gäller bygglov i regel. Innan du börjar att installera dina solceller så är det därför viktigt att ta reda på om installationen faktiskt kräver bygglov. Börja med att ta kontakt med din hemkommuns bygglovsavdelning för att vara på den säkra sidan. Om bygglov skulle krävas så får du inte påbörja installationen innan du har fått ett startbesked av kommunen.

 

Hur fungerar bygglovet

Det som främst avgör om din solcellsanläggning behöver bygglov eller inte är:

  • Hur din solcellsanläggning utformas.
  • Om byggnaden som din solcellsanläggning ska monteras på är särskilt värdefull.
  • Var byggnaden är belägen någonstans.

 

När behöver man bygglov

Vanligtvis så behövs som sagt inget bygglov för att montera upp en solcellsanläggning, detta gäller fr.o.m. 1/8- 2018. För att du ska ha möjlighet till att göra det så gäller även:

  • Solpanelerna måste monteras på fasaden eller taket och samtidigt följa hela byggnadens form. Solpanelerna får heller inte skjuta ut från byggnaden på något vis.
  • Solpaneler får inte installeras på en fastighet som har ett kulturhistoriskt värde.
  • Byggnadens konstruktion där solpanelerna ska installeras får inte påverkas på ett negativt sätt. Byggnadens konstruktion får heller inte förstärkas.
  • Området där solpanelerna ska installeras får inte har s.k. ”Landskapsbildsskydd” eller vara av något riksintresse för kulturmiljövården.

Även om du inte behöver något bygglov för din solcellsanläggning så kan det i vissa fall krävas att du gör en anmälan till din kommuns byggavdelning innan installationen påbörjas.

Här är det främst om installationen avsevärt påverkar byggnadens brandskydd eller om installationen påverkar husets bärande delar som det krävs en anmälan. Detta gäller också för samtliga byggnader som ligger utanför ett detaljplanerat område. För att alltid vara säker på vad som faktiskt gäller så rekommenderar vi dig alltid att kontakta din kommuns byggavdelning. Detta för att få klara besked samt som alltid innan någon installation har påbörjats. Glöm inte att se över om du har rätt till skattereduktion för eller bidrag till din installation.